Menu Close

Состојба со птиците во Македонија 2012

ден

Состојбата на птиците во Македонија 2012 година, издадена од Македонското еколошко друштво (Птичјиот живот во Македонија), дава преглед на птичјата фауна во земјата: нејзиниот моментален статус, заканите со кои се соочува и активностите што се преземаат за да се заштити.

State of the Birds of Macedonia 2012, produced by the Macedonian Ecological Society (BirdLife in Macedonia), provides an overview of the country’s avifauna: its current status, the threats it faces and the actions that are being taken to protect it.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ/FREE DOWNLOAD

Состојбата на птиците во Македонија 2012 година, издадена од Македонското еколошко друштво (Птичјиот живот во Македонија), дава преглед на птичјата фауна во земјата: нејзиниот моментален статус, заканите со кои се соочува и активностите што се преземаат за да се заштити.

State of the Birds of Macedonia 2012, produced by the Macedonian Ecological Society (BirdLife in Macedonia), provides an overview of the country’s avifauna: its current status, the threats it faces and the actions that are being taken to protect it.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ/FREE DOWNLOAD