Menu Close

Makedonija Newspaper Canada

ден

Месечен весник, гласи-
ло на Македонците во
Северна Америка.
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван
од Танас Јовановски .

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Месечен весник, гласи-
ло на Македонците во
Северна Америка.
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван
од Танас Јовановски .

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD