Menu Close

СПОМЕНИ I младини

ден

Спомени -Тук

Настоящата книга б’Ь отпечатана
съ подарените хиляда долари отъ*
нашия сънародникъ АНДОНЪ Д.
КАРГОВЪ, родомъ отъ Екши-Су,
Леринско, работникъ въ фабриката
Фордъ. Той е емигрантъ въ Съединените Американски Щати отпреди
половинъ столетие; но преданостьта му къмъ старото отечество е
останала непокътната.
Тукъ изказвамъ благодарностьта
ми къмъ него.
Авторътъ

Т’Ьзи страници сж съвсемъ скроменъ приносъ
къмъ истината за близкото минало на народа ни.
Над’Ьвамъ се, че за по-младитЬ наши братя и
сестри може да представлява интересъ атмосферата,
въ която растеше нашето поколение, а действуваше
поколението, което б*Ь отпочнало освободителната
борба на Македония.
Ив. Михайловъ

Спомени -Тук

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “СПОМЕНИ I младини”

Your email address will not be published. Required fields are marked *