Menu Close

СПОМЕНИ II ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА 1919 – 1924 г.

ден

Спомени 2 . Освободителна борба 1919-1924 г. -БЕЗПЛАТНО,без вход-Тук

Тежкото време, въ което живЬемъ, пълно съ неизвестности, налага публикуването на книги като настоящата, даже ако тЬ биха били
само сухо свидетелство предъ бждещето.
Т укъ се говори за македонското освободително движение отъ 1919 г.
до смъртьта на Тодоръ Александровъ (1924 г.). В ърху тогавашното
положение на М акедония и нейната борба срещу потисничеството чуждестранната преса писа едвали не колкото и за епохата на Илинденското
възстание.
Не знамъ дали на нЪкой другъ се е случвало да пише изложение
отъ рода на настоящето при такава липса на материали. Главниятъ
изворъ е моята паметъ ; следъ това малко стари вестници. Н о се заехъ
съ този трудъ при съзнание за дългъ, — къмъ нашия потиснатъ народъ,
къмъ неговитЬ мжченици и герои ; ни най-малко отъ желание да писателствувамъ.

Важни съображения имахъ предвидъ като приложихъ повече осветления и за първия сръбско-гръцки режимъ въ Македония (1912-
1915 г.). ЧуждитЬ власти взиматъ всички мЬрки, за да държатъ въ
неведение народа ни относно неговото минало. Поробенит-Ь наши сънародници тр-Ьбва да виждатъ тукъ — макаръ и въ бЬгли черти — последователната връзка въ освободителната борба, както и въ теглото на
родината ни, следъ турския режимъ.
Като участникъ въ македонското дЬло отъ 1918 година насамъ позволихъ си да изнеса и какъ се е мислило въ него по дадени въпроси.
Чрезъ това, вЬрвамъ, читателитЬ ще бждатъ улеснени когато биха р азкривали изопаченията отъ страна на лица и ср%ди, които сж противници на нашата народна кауза или пъкъ зле осведомени.
Всичко въ тая книга е подчинено на една тенденция — Македония
да бжде свободна и нашата българска народность въ нея да сжществува,
заедно съ другит-Ь, които отъ вЬкове сж тамъ.
З а жалость, не можехъ да избегна описанията и на борби между
българи. Дано въ бждеще не се появяватъ разпри вср-Ьдъ синове на
нашата народность. Дано по-скоро се стигне и до щастливото уреждане
на македонския въпросъ, та да престанатъ както страданията на народа
ни, така и вражествата между балканскитЬ народи около нашето отечество.
17
Разбираемо е, че нЪкои нЬща съмъ премълчалъ, за да не бждатъ
улеснявани поробителскитЬ власти срещу живи хора и да не ги осведомявамъ върху подробности, които биха имъ били полезни въ пристжпит-Ь срещу нашия народъ.
Н е мога да забравя грижит% и труда ■— въ връзка съ моитЬ спомени — на моята непоколебима, покойна вече другарка М енча ; покрай
другото тя постоянно ме е подсещала, че тЬхното целостно завършване
не бива да се изостави, независимо отъ разнитЬ други мои залисии.
Признателенъ съмъ и за старанията на македонското културно-просвЬтно дружество « Тодоръ Александровъ » въ Брюкселъ, което се е погрижило около отпечатването.
Иванъ Михайловъ.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ/FREE DOWNLOAD

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “СПОМЕНИ II ОСВОБОДИТЕЛНА БОРБА 1919 – 1924 г.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *