Menu Close

Списание „КОНДИЦИЈА“ (2016) број 4

ден

Координацијата кај кошаркарите претставува способност да се исполни зададена
движечка задача, без или со топка, со или без одбрана, која бара соработка на
повеќе делови на телото без ментални тензии и грешки, со минимално напрегање
(Metikoš D., Milanović D., Prot F., Jukić I., Marković G., 2003). Координацијата кај
кошаркарите може да се опише како способност за изведување едноставни или
сложени (комплексни) движења, учење нови движења или брзи измени на едно со друго
движење, со или без топка, без или во присуство на одбранбен играч, на ограничен простор.

ТРЕНИНГ ЗА КООРДИНАЦИЈА
Целта на тренингот за координација треба да биде насочена кон развој на нервно-
-моторичките состави, подигање на нивните функции, контрола на движењата, адекватно
прилагодување на променливите ситуации, учење и стабилизација на новите вештини и
нивна автоматизација. Тренингот за координација треба да биде насочен кон зголемување
на координацискиот потенцијал на кошаркарот уште во раното детство. Вежбите треба да
бидат соодветни со нивото на биолошкиот развој, на интелектуалниот капацитет и на
моторичките способности на кошаркарот. Тие треба постојано да се унапредуваат, да се
усложнуваат и да се менуваат.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Списание „КОНДИЦИЈА“ (2016) број 4”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *