Menu Close

ПРАВО И РЕЛИГИЈА

ден

Правото и религијата сè посилно и сè поевидентно заземаат суштествено место во општествено-политичкиот спектрум и дискурс, место кое едноставно повеќе никој не може да го негира, да го омаловажува или да го затскрива.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ

Category:

Станува збор за два клучни социјално-политички феномени кои меѓусебно се до толку испреплетени, што според бројни параметри дури и зависат еден од друг. Меѓусебната зависност и испреплетеност се согледува во фактот што правото и религијата имаат за цел да ја конституираат, а според одредени сфаќања и да ја „врамат“ човековата свесност во сите сфери од приватниот и јавниот живот. Оттука, се вели дека правото и религијата претставуваат два комплементарни феномена што се дефинираат како непресушен извор во процесот на креирање нови општествени правила, или во процесот на менување на старите правила со нови патокази.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ПРАВО И РЕЛИГИЈА”

    Your email address will not be published.