Menu Close

МЕТЕОРОЛОГИЈА

ден

МЕТЕОРОЛОГИЈАТА е физичка наука која ги опишува, проучува и прогнозира времето и климата на Земјата.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Проучувањето на времето и климата е важно за сите подрачја на човековата дејност, а посебно во земјоделството, шумарството, водостопанството, електростопанството, градежништвото, копнениот и воздушен промет, туризмот и одбраната на земјата.Таа е применета наука која стекнатите знаења ги применува во секојдневниот живот на луѓето. Времето, климата и водите имаат влијание врз речиси сите социоекономски сектори. Метеорологијата има огромно значење во земјоделството, со што овозможува предвремено дознавање на климатските услови како што се: температура на воздухот, температура на почвата, врнежливи периоди, сушни периоди итн. Од таа причина сè поголемо внимание ќе се обрнува на промовирањето на примената на метеоролошките, климатолошките, хидролошките и океанографските информации во повеќето гранки на човечката активност во светски рамки.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “МЕТЕОРОЛОГИЈА”

    Your email address will not be published.