Menu Close

Кратко историко-географско описание на градоветѣ Охридъ и Струга

ден

Градъ Охридъ, както е извѣстно отъ историята въвъ врѣметона царь Самуиловата династия е билъ столица на българското царство мето тогава се простирало на югъ до самата днешна Гърция на западъ граничило съ Адриатическо море.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Днесъ Охридъ не е повече отъ единъ обикновенъ околийски градъ въ Битолския виляетъ и санджакъ, на найзападната граница на Македония и имящъ съсѣдни градове: на изтокъ Прилѣпъ, 16-часа разстояние; на югоистокъ Рѣсенъ, на 5-часа разстояние; на югозападъ Старово и Пограецъ а по на югъ Корча, на 14-часа разстояние, близу до който е и едноврѣмешниятъ градъ а сега село, Воскополе; на западъ, Струга, на З-часа разстояние, а пб-назападъ въ Албания Елбасанъ, на 18-часа; на сѣверъ Дебъръ, на 12-часа разстояние, и на североизтокъ Кичава, сжщо на 12-часа.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ