Menu Close

ИСПРЕПЛЕТУВАЊЕТО НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО ЕРАТА НА ДРУШТВЕНИТЕ МЕДИУМИ И ВМРЕЖЕНОТО ОПШТЕСТВО

ден

Овој труд претставува дел од барањата на програмата на втор циклус универзитетски студии на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, за стекнување научен степен Mагистер по студии на културата
Магистерската теза го разгледува испреплетувањето на природата и културата како појава која не е нова туку влијанието на природата при формирањето култура, и обратно, постојат отсекогаш.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Идејата за овој труд е преку прегледот на определени историски и современи аспекти на овој вечен однос природа/култура, во еден поширок контекст на човекот како индивидуа и на неговите заедници, да се направи обид да се прикаже реалноста дека културата и природата не се нужно спротиставени, туку се меѓузависни рамноправни категории. Нивната меѓузависност дотолку е поинтересна за научно истражување ако се има предвид дека идеите кои ги црпи културата потекнуваат од природата а за задоволување на потребите на природата на човекот, која сепак е менлива, и покрај одреден број статични биолошки предиспозиции. Ова со текот на времето на човекот му даде големи знаења и вештини сè пософистицирано но и сè помасовно да ја менува и природата и својата природа.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ИСПРЕПЛЕТУВАЊЕТО НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО ЕРАТА НА ДРУШТВЕНИТЕ МЕДИУМИ И ВМРЕЖЕНОТО ОПШТЕСТВО”

    Your email address will not be published.