Menu Close

ЗЗ ”Единство”, свињарска фарма-Барање дозвола за усогласување со оперативен план

ден

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАДРУГАТА СО ЗАКОНОТ ЗА
ЗАДРУГИ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА КАЈ ДЕЛОВНИТЕ
СУБЈЕКТИ

Инсталацијата ЗЗ “Единство” е свињарска фарма, лоцирана во атарот на општина
Брвеница, во близина на градот Тетово, во која се врши одгледување на свињи (прасиња,
назимки, маторици, товленици и нерези).
Местоположбата на оваа инсталација се наоѓа во северозападниот дел на Република
Македонија. Деталниот приказ на локацијата може да се погледне во Прилогот II – б.
Примарните параметри за опстојување на фармата е одгледување на стадото од
9140 свињи (што соодејствува на производство на приближно 18 000 грла), и според
Правилникот за постапката за добивање Интегрирана ”А” Еколошка Дозвола.
Уредбата за ИСКЗ инсталацијата спаѓа во групата на инсталации наменети за
интензивно свињарство со повеќе од:
ƒ 2000 места за гоење свињи (над 30 кг.) или
ƒ 750 места за маторици

Please follow and like us:

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ЗЗ ”Единство”, свињарска фарма-Барање дозвола за усогласување со оперативен план”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »