Menu Close

ПРАВОПИС НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ден

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“; Култура АД, 2017 година.

Јазикот е жива материја во која се рефлектира секоја нова појава од
севкупното човеково живеење. Правописот на секој јазик е конвенција, збир
на правила за писмено претставување на самиот јазик. Бидејќи од последното
осовременување на македонскиот правопис се поминати, речиси, 20 години,
сосема е јасна потребата од повторно дополнување на Правописот на македонскиот јазик. Подновувањето на Правописот не значи негово суштинско
менување ниту, пак, скршнување од веќе зацртаните насоки од страна на
претходните изданија на македонскиот правопис, кои беа поставени уште од
неговите први составувачи Блаже Конески и Крум Тошев, по кои следуваа:
Божидар Видоески, Тодор Димитровски, Кирил Конески, Крум Тошев и
Радмила Угринова-Скаловска. Првото поголемо осовременување на македонскиот правопис, практично, е направено со Правописот на макеɡонскиот
литературен јазик од 1969 година, по кој следуваше подновениот од 1998
год., составен од истите автори, освен Крум Тошев, кој почина во 1976 година.

www.pravopis.mk

За изɡавачот
Ана Костовска, директор
Уреɡници
д-р Елена Јованова-Грујовска (за „Институтот“)
Гордана Војнеска (за „Култура“)

Please follow and like us:

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ПРАВОПИС НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »