Menu Close

Приказ на еден резултат

 • ден

  Kрсто Лазаров-Спомени-БЕСПЛАТНО,без најава-Тука

  Спомените на Крсто Лазаров ги запишал Бојан Мирчев во 1931 година. Денес тие се наоѓаат во Централниот државен архив на Софија,Р.Бугарија,пишувани на машина на бугарски јазик а изнесуваат вкупно 43 страници.

 • ден

  Спомени -БЕЗПЛАТНО,без вход-Тук

  Настоящата книга б’Ь отпечатана
  съ подарените хиляда долари отъ*
  нашия сънародникъ АНДОНЪ Д.
  КАРГОВЪ, родомъ отъ Екши-Су,
  Леринско, работникъ въ фабриката
  Фордъ. Той е емигрантъ въ Съединените Американски Щати отпреди
  половинъ столетие; но преданостьта му къмъ старото отечество е
  останала непокътната.
  Тукъ изказвамъ благодарностьта
  ми къмъ него.
  Авторътъ

 • ден

  Спомени 2 . Освободителна борба 1919-1924 г. -БЕЗПЛАТНО,без вход-Тук

  Тежкото време, въ което живЬемъ, пълно съ неизвестности, налага публикуването на книги като настоящата, даже ако тЬ биха били
  само сухо свидетелство предъ бждещето.
  Т укъ се говори за македонското освободително движение отъ 1919 г.
  до смъртьта на Тодоръ Александровъ (1924 г.). В ърху тогавашното
  положение на М акедония и нейната борба срещу потисничеството чуждестранната преса писа едвали не колкото и за епохата на Илинденското
  възстание.
  Не знамъ дали на нЪкой другъ се е случвало да пише изложение
  отъ рода на настоящето при такава липса на материали. Главниятъ
  изворъ е моята паметъ ; следъ това малко стари вестници. Н о се заехъ
  съ този трудъ при съзнание за дългъ, — къмъ нашия потиснатъ народъ,
  къмъ неговитЬ мжченици и герои ; ни най-малко отъ желание да писателствувамъ.

 • ден

  Сердарот-БЕСПЛАТНО, без најава – Тука

  „Сердарот“ е историско-јуначка поема; историска балада.

  Темата е борбата на Македонците против насилствата на Гегите, или поопшто, борбата за слобода.
  Идејата — да го прикаже макотрпното минато на својот народ и стремежот за слобода.
  Поемата е напишана на грчки јазик (бидејќи се пријавил на конкурсот за поема во Атина).
  Мотивот, Прличев го зел од народната песна за Кузман Капидан, а бил инспириран од тешкиот живот на Македонците од западните делови на Македонија кои биле изложени на терор од страна на Гегите. Па дури и турската власт за да го заштити населението од грабежи, за да може после да им земе даноци, морала да организира заштитнички единици. Кузман Капидан бил водач, сердар на една таква единица.
  Поемата е сочинета од 228 строфи со по четири стиха (катрени), од кои првиот и третиот стих се петнаесетерци, а вториот и четвртиот осмерци. Во неа мотивот и версификацијата (градбата на стиховите) се под влијание на народната македонска поезија, додека стилските особености — сложените епитети, мотивите и ликовите од грчката митологија, опширната епска нарација, описот на оружјето, на двобоите и градењето на ликовите се под влијание на Хомер.

 • ден

  Austen’s timeless romantic classic, follows the lives of the five Bennett sisters, who live in a time where an advantageous marriage and social status are considered a fundamental for any woman to stand a fair chance at life. Set at the turn of the 19th century, Pride and Prejudice catches a perfect glimpse not only of a time when women were socially and economically dependent solely on their marital status, but also as an age of enlightenment and witness of the French Revolution.

 • ден

  Getting started can be overwhelming but we’re here to help.
  Here are 11 key things you can do right now to make a
  great WordPress site.

 • ден

  Б Е Г А Л К А-Васил Иљоски-без најава, БЕСПЛАТНО – ТУКА

  Бегалка (или „Ленче Кумановче“) е пиеса во пет чина од македонскиот драмски писател Васил Иљоски. Дејството се случува во првата деценија на ХХ век во Куманово и ги претставува патријархалните и конзервативни односи во семејствата во тој период.

 • 147 ден

  Во оваа лектира се зборува за враќањето на Марко од војска и како тој му помогнал на својот помал брат Славе да порасне.

 • ден

  Мнемонички импликации на топосот – ТУКА

  Предмет на интерес на овој текст се теориските и
  мнемоничките импликации на создавањето и на проучувањето на
  топосот фигури на меморија.